Shared Decision Making: Samen beslissen over zorg (2023)

Bij shared decision making (SDM), ook bekend als Samen Beslissen, nemen patiënt en zorgverlener samen een besluit welke zorg het beste bij de patiënt past. De arts bespreekt met de patiënt de medische opties, voor- en nadelen en de gevolgen van de behandeling, diagnose en nazorg. Door shared decision making maakt de patiënt bewuster een keuze en is hij trouwer aan de behandeling, die daardoor effectiever is. Daarnaast neemt de patiëntentevredenheid toe en vermindert SDM in de meeste gevallen onnodige zorgkosten.

(Video) Gesprek behandelopties; meer Shared in Shared Decision Making

Shared decision making in het kort:

 • Patiënt en hulpverlener komen tot een gezamenlijke beslissing
 • Shared decision making is geschikt voor diagnoses met verschillende behandelopties
 • De meeste patiënten willen samen met de zorgprofessional een besluit nemen
 • Een keuzehulp kan helpen bij het maken van een afgewogen keuze
 • De werknemerstevredenheid van de zorgverlener stijgt
 • Shared decision making zorgt voor zinnige zorg: betere zorg tegen lagere kosten

Wat is shared decision making?

Bij shared decision making komen zorgverlener en patiënt samen tot een besluit over de diagnostiek, behandeling, begeleiding en nazorg van de patiënt. Door deze gezamenlijke besluitvorming kunnen zowel patiënt als hulpverlener beter inschatten welk beleid of behandelmethode het beste bij de individuele situatie van de patiënt past. De Patiëntenfederatie, zorgverleners en -verzekeraars zijn bij de ontwikkeling van Samen Beslissen betrokken. Ook Coöperatie VGZ doet mee. Daarnaast zet de Patiëntenfederatie zelf programma’s op, zoals ‘Het goede gesprek’ dat bij veel ziekenhuizen wordt toegepast. Zowel patiënten als zorgprofessionals krijgen daarbij tips om zo goed mogelijk SDM toe te passen. Een ander voorbeeld is de tool ‘3 goede vragen’ (3gv), die de patiënt helpt om aan de arts doelgerichte vragen te stellen.

Wanneer wordt shared decision making toegepast?

Shared decision making gaat niet alleen over een keuze maken voor een behandeling. Ook is de methode niet per se gekoppeld aan een specifieke diagnose. Coöperatie VGZ stimuleert SDM daarom niet alleen bij alle behandelingen, maar ook bij de diagnostiek, begeleiding en nazorg. Daarbij gaat het om voorkeursgevoelige beslissingen, waarbij niet één keuze de beste is.Een patiënt met een botbreuk hoeft niet uitvoerig met een arts in gesprek over de behandeling, want het is meestal vanzelfsprekend dat het been in het gips moet. Maar bij complexere behandelingen zijn soms meerdere behandelopties mogelijk. Samen Beslissen kan de patiënt dan helpen een weloverwogen keuze te maken. Ook wanneer een diagnose een grote impact heeft op het leven van de patiënt, is het belangrijk om de patiënt en zijn/haar naasten uitvoerig mee te nemen in het proces. Dit geldt bijvoorbeeld voor kankerbehandelingen, waarbij medicatie soms niet het gewenste effect heeft. Dit kan leiden tot onnodige bijwerkingen en inefficiënte zorg. Samen Beslissen kan dan helpen om een behandeloptie te kiezen die beter aansluit bij de wensen van de patiënt.

Samen Beslissen en advance care planning (ACP): medische doelen stellen voor de toekomst

Advance care planning, ook een vorm van shared decision making, maakt het wilsbekwame mensen mogelijk om belangrijke waarden en voorkeuren met familie en zorgverleners te bespreken. Bij deze vorm van Samen Beslissen is het doel dat de zorgverlener de patiënt ondersteunt in zijn wens voor toekomstige gezondheidszorg. Dit geldt met name voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. In meerdere gesprekken kunnen hulpverlener en patiënt bespreken waar de patiënt in de toekomst behoefte aan heeft. Thema’s die aan bod komen zijn de zorg, mogelijke toekomstige behandelingen en de kwaliteit van leven. Ook gaat ACP in op de zorgen van mensen op onder andere lichamelijk, sociaal en psychologisch vlak.

(Video) Shared Decision Making

De voordelen van SDM:

Zowel patiënt als zorgverlener hebben baat bij shared decision making. Ook de zorgkosten dalen in veel gevallen:

Voor de patiënt:

Voor de zorgverlener:

Voor de zorgkosten:

 • SDM kan leiden tot lagere zorgkosten. Volgens onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties blijkt dat patiënten trouwer zijn aan hun behandeling. Deze is dus effectiever, waardoor minder zorg nodig is
 • Bovendien kiezen patiënten vaker voor een beter passende keuze, zodat onnodige zorg wordt voorkomen

Shared decision making model: in vier stappen naar een gezamenlijk besluit

Coöperatie VGZ werkt intensief samen met zorgverleners om de learnings te delen en faciliteert hiermee shared decision making. Bij alle twaalf alliantieziekenhuizen staat SDM in het programma, met als doel Zinnige Zorg te realiseren. Coöperatie VGZ maakte samen met ziekenhuis Bernhoven een video, over Samen Beslissen bij een liesbreuk.

De vier stappen voor het SDM-model:

Stap 1: De zorgverlener geeft aan welke opties er mogelijk zijn en benoemt de keuzevrijheid van de patiënt.
Stap 2: Zorgprofessional en de patiënt bespreken de voor- en nadelen van de behandeling, de wensen en de omstandigheden van de patiënt. Als dat nodig is, krijgt de patiënt tijd om de mogelijkheden te overdenken.
Stap 3: Patiënt krijgt indien mogelijk een keuzehulp. Hiermee kan de patiënt online of in een folder zelf de voor- en nadelen van de behandeling teruglezen.
Stap 4: Patiënt en zorgprofessional komen gezamenlijk tot een besluit voor de diagnose. Ook evalueert de arts met de patiënt of de besluitvorming naar tevredenheid is verlopen.

(Video) Shared decision making

Een voorbeeld: wel of geen buisjes bij een kind

Monica (5) heeft gehoorproblemen. Voordat haar ouders bij de huisarts komen hebben ze zelf al op internet gegrasduind. Ze geven aan dat ze buisjes willen voor hun dochter. De professional stemt niet meteen met de operatie in, maar bespreekt eerst alternatieven, de risico’s van de operaties en andere voor- en nadelen. Hij geeft hen vervolgens bedenktijd om thuis te beslissen. Met de informatie van de arts laten de ouders, bij een vervolggesprek, weten geen buisjes te plaatsen. Zo ondergaat Monica niet onnodig een operatie.

(Video) Slechtnieuws Gesprek; meer Shared in Shared Decision Making

Waarom wordt shared decision making nog niet altijd toegepast?

Niet altijd komt een medische beslissing, die voor SDM geschikt is, ook zo tot stand. Dat heeft verschillende redenen. De Vliegwiel-coalitie, een initiatief van de Patiëntenfederatie, bracht dit in kaart. Sommige hulpverleners beslissen liever op de ‘traditionele manier’ van enkel informatie zenden. De eigen voorkeurskeuze wordt aan de patiënt voorgelegd. Ook blijkt uit de resultaten dat sommige hulpverleners denken dat Samen Beslissen en een keuzehulp tijdrovend zijn en geld kosten. Dit is een valkuil. De arts is inderdaad meer tijd kwijt om alles goed met de patiënt door te nemen, maar bespaart later in het traject vaak weer tijd uit. Soms is een conservatievere behandeling, waarbij dus niet wordt geopereerd, effectiever. Patiënten kiezen soms zelf niet voor een keuzehulp, omdat ze nog niet weten dat de mogelijkheid er is. Of ze kennen bijvoorbeeld nog geen positieve verhalen over SDM.

Ook een zorginstelling speelt een rol in de mate waarin SDM wordt toegepast. Deze moet bijvoorbeeld keuzehulpen inkopen, maar vindt dit soms ‘duur’. Daarbij vraagt SDM om nieuwe vaardigheden van artsen en patiënten. Daarom is het belangrijk dat artsen training krijgen in gesprekstechnieken, zodat de zorgkwaliteit stijgt. In het Netwerk Zinnige Zorg zien we dat zorgorganisaties hier samen in op trekken en dat learnings met elkaar worden gedeeld.

(Video) Hoe gebruiken we zorguitkomsten bij samen beslissen?

Een keuzehulp inzetten

Een zorgverlener kan patiënten bij shared decision making een keuzehulp aanbieden. Keuzehulpen kunnen patiënten helpen bij het maken van een keuze, die gebaseerd is op de voorkeur van de patiënt. Dit zijn folders, websites of video’s met informatie over een specifieke diagnose of behandeling. Er zijn meerdere organisaties die keuzehulpen ontwikkelen en aanbieden, maar Patient+ en ZorgKeuzeLab zijn de twee grootste. Coöperatie VGZ heeft met deze twee organisaties prijsafspraken gemaakt om de toepassing van SDM en keuzehulpen binnen het alliantienetwerk te stimuleren. Dat doet Coöperatie VGZ ook richting andere ziekenhuizen.

Voordelen keuzehulp:

Patiënt kan op zelf gekozen tijdstip de informatie nalezen

 • Keuzehulp vult informatie van hulpverlener aan
 • Veel keuzehulpen zijn online makkelijk toegankelijk
 • Patiënt kan met een keuzehulp al voorbereid het gesprek in gaan
 • Patiënt heeft minder passieve houding in keuzeproces

Een voorbeeld: keuzehulp ‘behandelgrenzen' bij coronavirus

Meneer Aalbrechts (88) is besmet geraakt met het coronavirus. Zijn arts heeft hij al verschillende opties met hem besproken, maar de patiënt is erg in de war. De keuzehulp ‘behandelgrenzen’ is speciaal voor het coronavirus opgesteld.Het Albert Schweitzer ziekenhuis en het UMC Utrecht bedachten deze (online)kaart. Met de keuzehulp kan de patiënt de medisch-inhoudelijke informatie in zijn eigen tempo nalezen. Hierdoor is meneer Aalbrechts minder angstig en beter in staat zijn wensen aan te geven.

(Video) Samen beslissen in de praktijk - NVZ

FAQs

What are the 3 principles of shared decision making? ›

We describe three key steps of SDM for clinical practice, namely: choice talk, option talk and decision talk, where the clinician supports deliberation throughout the process (Fig. 1 and Boxes 1, 2 and 3). Choice talk refers to the step of making sure that patients know that reasonable options are available.

Why do shared decisions matter more than ever? ›

SDM brings together patient-centered communication and evidence-based medicine to achieve high-quality, patient-centered care. The SDM process involves patients and clinicians making decisions collaboratively, informed by the best available scientific evidence as well as each patient's values and informed preferences.

Is shared decision making the same as informed consent? ›

Informed consent is the legal process used to promote patient autonomy; shared decision making is a widely promoted ethical approach. These processes may most usefully be seen as distinct in clinically and ethically important respects.

What are examples of shared decision making? ›

Shared decision- making (SDM) is the conversation that happens between a patient and clinician to reach a healthcare choice together. Examples include decisions about surgery, medications, self-management, and screening and diagnostic tests.

What does shared decision making require? ›

SDM requires three components: Clear, accurate and unbiased medical evidence about the reasonable options and the risks, benefits, and burdens of each alternative, including no intervention. Clinician expertise in communication and tailoring that evidence for individual patients.

What is the process of shared decision making? ›

Shared decision-making ensures that individuals are supported to make decisions that are right for them. It is a collaborative process through which a clinician supports a patient to reach a decision about their treatment.

What is the problem with shared decision making? ›

The basic problem with shared decision making is that it has always been a matter of ideology rather than evidence.

What is a disadvantage of shared decision making? ›

Shared decision making is ideal in theory, but in reality, it is fraught with risks resulting from cognitive biases and undue influence of even the best-intentioned physicians and family members.

Do we make better decisions alone or with others? ›

A group has potential of collecting more and full information compared to an individual while making decisions. An individual while making any decision uses his own intuition and views. While a group has many members, so many views and many approaches and hence better decision making.

Does the patient always make the final decision in shared decision making? ›

You do. Your health or care professional will give you advice. But they cannot put pressure on you and the final decision on whether to go ahead or not is yours. Your healthcare professional is not obliged to carry out a treatment that they consider inappropriate, unnecessary or futile.

Is informed consent enough? ›

Informed consent is mandatory for all clinical trials involving human beings. The consent process must respect the patient's ability to make decisions and adhere the individual hospital rules for clinical studies.

Is shared decision making evidence-based practice? ›

Shared decision making is a joint process in which a healthcare professional works together with a person to reach a decision about care. It involves choosing tests and treatments based both on evidence and on the person's individual preferences, beliefs and values.

What are the 3 types of decision making with examples? ›

Decision making can also be classified into three categories based on the level at which they occur. Strategic decisions set the course of organization. Tactical decisions are decisions about how things will get done. Finally, operational decisions are decisions that employees make each day to run the organization.

How do you encourage shared decision making? ›

1.2 Putting shared decision making into practice
 1. actively engage in the discussion.
 2. explain what matters to them.
 3. make decisions about their care.
 4. remember information they have been given during the discussion.
Jun 17, 2021

Does shared decision making improve outcomes? ›

Shared Decisionmaking Improves Adherence and Outcomes

There is emerging evidence that supporting people to share in decisionmaking can improve health outcomes and the extent to which patients adhere to their treatment.

What are some benefits and consequences to shared decision making? ›

There are several advantages to shared decision making. These include: Enhancing patients' commitment to treatment.
...
Sepucha and Chen explain, there are a few potential disadvantages to the method as well:
 • Taking up time. ...
 • Burdening patients with decisions. ...
 • Addressing barriers in communication.
Sep 15, 2022

Why is it important to make decisions together? ›

Each decision you as a couple can successfully make together brings you closer to each other – deepens the connection and increases the level of trust that you are looking out for each other, putting each other's needs equal to (if not above) your own.

What are 4 types of decision making process? ›

In regards to decision making in management, there are four styles: directive, analytical, conceptual, and behavioral.

What are the three problems of decision-making? ›

Share
 • Making effective decisions is vital in any business. ...
 • #1 – Information overload. ...
 • #2 – Not having enough information. ...
 • #3 – Misidentifying the problem. ...
 • #4 – Overconfidence in the outcome. ...
 • #5 – Impulsiveness. ...
 • #6 – Opinions and objectivity. ...
 • #7 – Not a one-off.
Apr 23, 2019

What are some of the key barriers to the use of shared decision making? ›

Perceived barriers

Both patients and health professionals reported poor communication techniques, poor language choice and lack of empathy as barriers for shared decision making (PP/HP) [44, 47, 63].

What is pros and cons in decision making? ›

Pros are arguments FOR taking a particular path. Cons are arguments AGAINST. Once you develop a list detailing both sides of the argument you can make more sensible, informed decisions.

What are the weaknesses of group decision making? ›

One of the weaknesses of group decision making is groupthink. This is a process where the judgment, mental alacrity and effectiveness of the group's decision making is hampered by pressures from the group. Group polarization is the second weakness regarding group decision making.

What are the dangers of group decision making? ›

Some of the group decision making problems include:
 • Inadequately considering all alternatives in order to maintain unanimity.
 • Poor examination of decision objectives.
 • Failure to properly evaluate the risks of the chosen solution alternative.
 • Information searches that are insufficient or biased.

Why is it better to make decisions by yourself? ›

Independant - When you make your own decisions you can make them when you are ready and in your time. You don't have to wait until you talk to someone first to make sure it's the right decision or not, you just decide and go. This gets you out of the unhealthy codependent relationships you may be in currently.

How do you know if you are making the right decision? ›

How to know if you are making the right decision
 1. Listen to your gut. There's something to be said for trusting your gut. ...
 2. Spend time reflecting on your values. ...
 3. Imagine both kinds of “what ifs” ...
 4. Work through it in therapy. ...
 5. Zoom out the lens on your life. ...
 6. Consider the advice you'd give a friend.
Jun 3, 2021

Does loneliness affect decision making? ›

We found that lower cognition was associated with poorer decision making, as demonstrated previously. 4 Of greater interest, loneliness was not associated with decision making among older adults, in general; however, loneliness was associated with poorer decision making among those older adults with low cognition.

What is the final step in shared decision making? ›

Step 4: The final step is to determine what approach to take with shared decision making based on information from the first 3 steps; whether the decision should be more physician-guided or family-guided.

Who makes the final decision as to whether a person has or lacks capacity? ›

In the codes of practice, the people who decide whether or not a person has the capacity to make a particular decision are referred to as 'assessors'. This is not a formal legal title. Assessors can be anyone – for example, family members, a care worker, a care service manager, a nurse, a doctor or a social worker.

Does shared decision making improve compliance? ›

In addition, shared decision-making positively affects the patient's compliance with the treatment.

How do you overcome lack of informed consent? ›

If full informed consent cannot be gained, researchers could gain presumptive consent (getting a group of people similar to the participants to say if they would consent to take part in the study- if they say yes, it can be presumed the participants would also have agreed); prior general consent (participants give ' ...

Is informed consent ever truly informed? ›

Informed consent is not possible if the doctor or researcher involved is not a moral character, or is lacking sufficient knowledge of the process under question. If the person administering the request is not capable, then the consent obtained is not truly informed.

What is lack of informed consent? ›

A lack of informed consent refers to a physician or hospital neglecting to provide a patient appropriate information about the risks, benefits and alternatives to a surgery or treatment with medication in a non-emergency setting.

What is shared decision making as a leader? ›

Shared decision-making is a process that draws on the combined knowledge of many stakeholders (whether that's members of your team or other leaders) to make smarter, more effective decisions.

Does shared decision making save time? ›

Optimal shared decision making also helps to reduce repeat appointments, therefore, saving time in the long run.

Is shared decision making an intervention? ›

Implementation of This Intervention. The aim of shared decisionmaking is to ensure that: patients understand their options and the pros and cons of those options and. patient's goals and treatment preferences are used to guide decisions.

What are the 3 types of decision-making conditions? ›

Managers make problem‐solving decisions under three different conditions: certainty, risk, and uncertainty.

What are the 3 decision rules? ›

The three decision rules for inventory control are objectives, restraints and variables. Determining these in the context of inventory control will help organisations to establish protocols that will govern how they can then deliver on customer expectations.

What are the 3 types of decisions that can be made? ›

Types of decisions
 • strategic.
 • tactical.
 • operational.

What are the 3 different decision stages? ›

Weigh the evidence. Choose among the alternatives. Take action. Review your decision.

What are the two main types of decision-making? ›

Strategic decisions set the course of organization. Tactical decisions are decisions about how things will get done.

What are the 4 principles of decision-making? ›

What are the principles of decision-making?
 • Actions should be proportionate to the outcomes.
 • There should be proper consultation and professional advice taken from officers.
 • All decisions should reflect respect for human rights.
 • We should assume that our decisions will be made openly.

What are factors affecting decision-making? ›

The factors influencing decision-making are personality, culture, context, information available, and level of education. These factors should be kept in mind whenever a person is taking any decision, as some of them can be controlled but not all, like personality or culture.

What is the golden rule in decision-making? ›

The Golden Rule guides people to choose for others what they would choose for themselves. The Golden Rule is often described as 'putting yourself in someone else's shoes', or 'Do unto others as you would have them do unto you'(Baumrin 2004).

What is the best decision rule? ›

As mentioned earlier, an optimal decision rule, defined as a rule that maximizes PC, consists in selecting the response alternative that is the most likely a posteriori, given the observations.

What is the decision-making rule? ›

A travelers' decision-making rule is an evaluation system that represents the perception and assessment of travelers of the attributes of route alternatives.

What are the common types of decision-making? ›

Types of Decision Making in Management
 • Routine and Basic Decision-making. ...
 • Personal and Organizational Decision-making. ...
 • Individual and Group Decision-making. ...
 • Programmed and Non-Programmed Decision-making. ...
 • Policy and Operating Decision-making. ...
 • Tactical and Strategic Decision-making. ...
 • Planned and Unplanned Decision-making.
Jan 24, 2023

Videos

1. Samen beslissen in de praktijk - NVZ
(Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg)
2. Bianca Oostland aan het woord over Shared Decision Making
(Nederlands Instituut van Psychologen Utrecht)
3. Samen beslissen, hoe gaat dat?
(UMCG)
4. Shared Decision Making in de ggz: 4 experts aan het woord
(Nederlands Instituut van Psychologen Utrecht)
5. Samen beslissen over levensverlengend behandelen – de rol van de verpleegkundige
(Amsterdam UMC)
6. Rochetalk Anne van Stiggelbout | patients want to know more
(Roche)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 02/21/2023

Views: 6273

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.